Provozní řád

I. VYMEZENÍ POJMŮ

 

Areál (případně resort) Areálem se rozumí dvě 18 jamková hřiště,

tj. odpaliště, pole, jamkoviště a přilehlé plochy. Dále všechny

cvičné plochy, vjezd do areálu, přilehlé komunikace, parkoviště

 

Provozovatel areálu

Provozovatelem areálu se rozumí společnost Golferia, s.r.o., IČ: 04954386, se sídlem č.p. 741, 739 12 Čeladná.

 

Objekty areálu

 

Objekty se rozumí budova golfového klubu s recepcí a golfovým

obchodem, šatnami, restaurací, přilehlou terasou a pontonem

nad jezírkem, kongresová hala, úschovna golfového náčiní,

altány startéra, hala údržby s parkováním pro elektrické

motorové vozíky, čerpací stanice a objekt Tee House vč.

parkovacích ploch před tímto objektem a skladu golfového

vybavení a elektrokol.

 

Vybavení

 

Vybavením areálu se rozumí všechny předměty, které jsou

trvalou nebo dočasnou součástí všech ploch v Prostorách a

Objektech areálu. Vybavením areálu se rovněž rozumí všechny

movité věci ve vlastnictví provozovatele zde umístěné.

 

Návštěvníci areálu

 

Návštěvníky areálu se rozumí hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci restaurace, hoteloví hosté, majitelé nemovitostí

v areálu, diváci, účastníci společenských akcí pořádaných

v areálu, zaměstnanci externích služeb vykonávající v areálu

sjednané dodávky zboží nebo služeb (ostraha, pořadatelské

agentury, dodavatelé restaurace apod.).

 

Zaměstnanci

 

Zaměstnanci se rozumí zaměstnanci provozovatele, jejichž

náplní práce je zajištění provozu golfového resortu.

 

II. PROVOZ AREÁLU

 

Provozní doba

 

Areál je přístupný veřejnosti v hlavní sezóně, tj. duben-říjen,

denně v době od 7:30 do 19:30 hod. Ve zbytku roku je

provozní doba upravena a vyvěšena na recepci klubu.

 

Restaurace Golf má samostatnou otevírací dobu vždy vyvěšenou

na vstupních dveřích do restaurace.

 

Provozní doba recepce začíná 15 minut před zahájením hry a

končí nejpozději ve 19:30 hod. v závislosti na ročním období. Konkrétní zavírací hodiny určuje pro dané období ředitel resortu, který také odpovídá za vyvěšení otevírací doby na přístupném místě v budově klubu a na webových stránkách. Ředitel resortu má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení zdraví a zamezení škod na majetku hřiště nebo třetích osob, nebo v případě pořádání uzavřené komerční akce.

 

Povinnosti návštěvníků

 

Každý návštěvník hřiště je povinen se neprodleně po příchodu hlásit v recepci klubu.Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, se může pohybovat pouze po vyznačených cestách mimo hřiště a mimo

cvičné plochy. Návštěvník, který vstoupí na hřiště nebo do míst,

kde vyznačené cesty hřiště křižují, tak činí na vlastní nebezpečí.

 

Všichni návštěvníci golfového areálu jsou povinni dodržovat

obecně závazné právní předpisy a tento provozní řád.

 

Výkon jakékoliv výdělečné činnosti v prostorách či objektech

golfového areálu je možný jen s předchozím souhlasem

provozovatele areálu.

 

Povinnosti hráče

 

Pro hru na hřišti je nutná rezervace startovního času. Startovní

čas je rezervován na jméno hráče v recepci, a to buď osobně,

telefonicky nebo elektronicky.

 

Zahájit hru na hřišti smí pouze hráči, kteří podpisem potvrdí  čerpání rezervovaného startovního času bezprostředně před startem hry na recepci

 

Hráči čerpající slevy na základě smlouvy o domovském hřišti, reciprocit mezi kluby apod. jsou povinni úhradu hracího poplatku stvrdit vlastnoručním podpisem na příslušném dokladu vystaveném ze

strany provozovatele areálu. Takto podepsaný doklad o úhradě si ponechá provozovatel areálu. Doklad o úhradě obdrží taktéž každý hráč. Obdobným způsobem bude postupováno i při čerpání slev

na ostatní smluvené služby..

 

Hráč je povinen prokázat se před zahájením hry potvrzením

o úhradě poplatku za hru u startéra, nebo pracovníka kontroly

provozu hřiště. Pokud neprokáže provedení úhrady, nebude

startérem na hřiště vpuštěn, nebo může být Marshalem vyloučen

z další hry bez náhrady.

 

Pro využití slev a benefitů je hráč povinen se prokázat

předložením klubové karty.

 

Vstup hráče na hřiště The Old Course a The New Course je

podmíněn jeho golfovým HCP 54 nebo lepším, pokud není

výslovně povoleno zaměstnanci Resortu jinak.

 

Maximální čas pro hru na 18 jamkách je 5h 20min na 9 jamkách 2h 40min.

 

Během hry je hráč povinen dodržovat platná pravidla golfu,

místní pravidla a zásady golfové etikety. Při jejich porušení

má ředitel resortu nebo Marshal právo ukončit jejich hru bez

náhrady.

 

Start hry je povolen pouze z odpaliště č. 1. Start z jiného

odpaliště pouze s výslovným souhlasem zaměstnance Resortu.

 

Hráči a hráčky s HCP 12,0 a lepším mohou hrát z bílých,

respektive modrých odpališť. Všichni ostatní hráči hrají ze

žlutých a hráčky z červených odpališť. Hráč je povinen při hře postupovat v posloupnosti jamek. Mezi jamkami v jiném pořadí je povoleno přecházet pouze s výslovným souhlasem Marshala hřiště.

 

Hráč nesmí během hry na hřišti zapůjčit hole tzv. na zkoušku nehrajícímu doprovodu. Hra více než 4 hráčů v jedné skupině je nepřípustná. Na hřišti je zakázána hra s míči z driving range.

 

Při porušení tohoto zákazu má ředitel resortu nebo Marshal

právo ukončit jejich hru bez náhrady.

 

Provádět cvičné švihy na odpalištích, při kterých by došlo k poškození povrchu odpaliště, je zakázáno.

 

Trénování je povoleno pouze na cvičných plochách k tomu

určených – putting green, chipping green, driving range.

 

Na putting a chipping greenu je povoleno hrát pouze vlastními

míči (nikoliv cvičnými míči z driving range).

 

Na driving range je povoleno odpalovat pouze z rohoží, pokud

není určeno jinak.

 

Vodění psů na hřiště je možné pouze za předpokladu, že pes

bude na vodítku a nebude narušovat hru hráčům např. štěkáním.

Nutné dodržovat pořádek na hřišti (úklid exkrementů).

 

Dohled nad dodržováním provozního řádu areálu provádí

Marshal. Hráč je povinen dodržovat jeho nařízení a na

požádání předložit doklad opravňující ke hře na hřišti tzn.

doklad o úhradě hracího poplatku.

 

Elektrické vozíky (buggy)

 

Hráč si ke hře může zapůjčit elektrický vozík. Zapůjčit si elektrický vozík smí pouze hráči, kteří osobně na recepci hřiště vlastnoručním podpisem potvrdí zapůjčení elektrického vozíku bezprostředně před

jeho převzetím. Každý hráč je povinen uhradit poplatek za zapůjčení elektrického vozíku. Úhradu poplatku za zapůjčení elektrického vozíku stvrdí každý hráč osobně vlastnoručním podpisem na příslušném dokladu o úhradě vystaveném ze strany provozovatele areálu; takto podepsaný doklad o úhradě si ponechá provozovatel areálu. Doklad o úhradě obdrží taktéž každý hráč (zapůjčitel elektrického vozíku).

 

Elektrické vozíky mohou řídit pouze osoby starší 18 let, které před řízením nepožily alkoholické nápoje či jiné omamné látky a jsou držitely oprávnění k řízení motorových vozidel. Při zapůjčení golfového vozíku (buggy) je zákazník zodpovědný za provoz a veškeré

způsobené škody sobě, provozovateli golfového hřiště nebo

třetím osobám.

 

Marshal nebo pracovník recepce je oprávněn omezit použití

vozíku pouze po vyznačených cestách, uzná-li to za vhodné

vzhledem ke klimatickým podmínkám či údržbě hřiště.

 

Uživatel je povinen se řídit „Pravidly pro užívání motorových

vozíků“, jejichž akceptaci podepisuje vždy při předání klíčů od

vozíku na recepci, nebo v místě vydání vozíků.

 

Při nedodržení výše uvedených ustanovení bude elektrický vozík

odebrán bez náhrady.

 

 

 

 

 

Turnaje

 

Na základě smlouvy je možné využívat golfové hřiště pro

turnaje. Pořadatel turnaje je zodpovědný za bezpečnost návštěvníků, dodržování pravidel v průběhu hry a za pořádek v areálu golfového resortu.Pořadateli turnaje je zakázáno umístění reklamních předmětů v golfovém areálu bez předchozího souhlasu pronajímatele. Po dobu trvání turnaje odpovídá pořadatel turnaje za veškeré škody způsobené v areálu golfového resortu, v jeho objektech a na jeho vybavení, jakož i za škody způsobené třetím osobám účastníky nebo hosty turnaje.

 

III. ORGANIZACE PROVOZU HŘIŠTĚ

 

Recepce

 

Zaměstnanci recepce golfového hřiště zajišťují rezervace hracích

časů, aktuální evidenci a přijímání úhrad poplatků účastníků

golfové hry a ostatních návštěvníků hřiště, půjčovnu golfového

náčiní, prodej služeb a zboží resortu.

 

Marshal, Startér

 

Kontroluje přesné nástupy do hry dle údajů recepce a úhradu

poplatků za hru a použití cvičných ploch či za jiné poskytnuté služby.

 

Kontroluje dodržování pravidel golfové hry a plynulost provozu

golfového hřiště. Kontroluje pohyb elektrických vozíčků po

určených trasách. Na recepci golfového hřiště hlásí veškeré

závady v provozu golfového hřiště a pomáhá sjednat nápravu.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Hráči, kteří mají možnost čerpat výhody pro hru dle dohod nebo

smluv s provozovatelem hřiště, jsou povinni se v plném rozsahu

podřídit provoznímu řádu. První porušení provozního řádu bude

řešeno písemným napomenutím hráče.

 

Opakované porušení provozního řádu bude řešeno

odejmutím smluvených výhod pro aktuální rok danému hráči

nerespektujícího pravidla areálu.

 

Hráče je možné pro porušení provozního řádu areálu vykázat

z hřiště bez nároku na vrácení poplatku za hru, poplatku za míče a/nebo poplatku za zapůjčení elektrického vozíku.

 

Hráči či návštěvníkovi je možné z důvodu závažného nebo

opakovaného porušení tohoto provozního řádu odepřít vstup

nebo setrvání v areálu. Za závažné porušení povinností hráče se považuje zejména zahájení hry bez potvrzení čerpání rezervovaného startovního času před startem hry na recepci hřiště či bez uhrazení hracího poplatku na recepci hřiště před zahájením hry, to vše za podmínek uvedených v provozním řádu.

 

Veškeré potřebné informace podá hráčům pracovník recepce.

 

Výjimky z provozního řádu areálu je oprávněn povolit jen ředitel

resortu.

 

Provozovatel areálu si vyhrazuje právo změny provozního řádu.