The New Course

Hřiště dvou rozdílných charakterů. První devítka působí spíše linksovým dojmem s úzkými fervejemi obklopenými vegetací, četnými bankry, proloženými občas jejich skotskou variantou a rozsáhlými gríny dobře hlídanými pískovými i vodními překážkami. Vzdáleně je tak možné uslyšet ozvěny ostrovních hřišť na nichž se hrají prestižní turnaje jako British Open. I zde se každá nepřesnost trestá nebezpečně se vinoucími hranicemi hřiště či vodními překážkami a odměnou za její opak je pak patování na jamkovištích, skýtajících svou rozlehlostí nepřeberné množství variant umístění jamky.

Druhá devítka se více rozvolňuje do krajiny a kopíruje její původní reliéf, který byl mistrně využit k zasazení podmanivých jamek. Četná jezírka a rokle dělají tuto část hřiště nejen psychologicky náročnější, ale i lahodí oku pozorovatele s nejen golfově vyvinutou optikou. Novinkou a zcela jistě výzvou pro všechny golfisty je redesign jamky č. 15 a úplně nová čtyřparová jamka č. 16. Dojem z celého hřiště pak umocňuje i závěrečná jamka s překrásným výhledem na klubovnu vkusně zasazenou do panoramat Beskyd s Lysou horou v zádech a jezírkem, které je poslední výzvou golfistům před jejich spočinutím ve stylové restauraci Golf. Ta pak zcela jistě umožní při dobrém jídle a pití osvěžení golfem unavenému jedinci nejen na těle, ale i na duchu.

MÍSTNÍ PRAVIDLA/LOCAL RULERS

 1. Hranici hřiště (prav. 27.1) – tvoří veškeré oplocení areálu, nebo je označeno bílými kolíky. Bíločerné kolíky označují jednostranný aut pro jamky č. 2 a 3.
 2. Dropovací zóny – na jamkách č. 4, 12, 13, 15 a 16 . Hráč je smí použít, pokud se jeho míč nachází ve vodní překážce, nebo biozóně.
 3. Biozóny – jsou vymezeny žlutočernými kolíky na jamkách č. 13, 14 a 15 - zákaz vstupu. Hráč postupuje podle pravidla 26.1 (Vodní prekážky)
 4. Nepohyblivé závady (prav. 24.2) – veškeré cesty vč. cest pro vozíky, terče vzdálenosti, informační cedule na jamkách a zavlažovací systémy. Bíločerné kolíky označující aut pro právě nehranou jamku.
 5. Vápencové kameny – na jamce č. 18 jsou součástí hřiště.
 6. Elektrické vedení – na jamkách č. 15 a 16, povinnost beztrestného opakování rány.
 7. Kameny v bunkrech – pohyblivá závada (prav. 24.1).
 8. Mladé stromky – překáží-li stromek opatřený podpěrným kůlem hráči v zaujetí postoje nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit na vzdálenost do jedné hole od nejbližšího místa úlevy v souladu s postupem předepsaným pravidlem 24.2b (Nepohyblivá závada)
 9. Okrasné trávy – leží-li míč v ostrůvku okrasné trávy nebo se ho dotýká nebo překáží-li okrasná tráva hráči v postoji ci švihu, musí se využít úlevy podle pravidla 25.1 - půda v opravě.
 10. Měřící zařízení – při hře na tomto hrišti je povoleno užívat měřící přístroje sloužící výhradně k měření vzdáleností. Toto platí, pokud v propozicích konkrétního turnaje není stanoveno jinak.
 11. Ztracený míč, nebo míč za hranicí hřiště – V tomto případě lze využít alternativního pravidla E – 5 (drop se dvěma trestnými ranami)

    Všechny značky vzdáleností na hřišti jsou měřeny na začátek greenu.
    DĚKUJEME VÁM, ŽE VRACÍTE VYSEKNUTÉ DRNY, OPRAVUJETE STOPY PO DOPADU MÍČKU
    A NEODHAZUJETE NEDOPALKY CIGARET.

 1. Out of bounds (Rule 27.1) – any fence or white stakes. White/black stakesindicate inner out for hole number 2 and 3 .
 2. Dropping zone – at hole number 4, 12, 13, 15 and 16 player is entitled to use it if his ball came to the water or bio-zone.
 3. Bio-zones –marked by black/yellow stakes on the holes 13, 14 a 15 – no entry.
 4. Immovable obstructions (Rule 24.2) – all roads including buggy paths, distance markers, information boards on holes and watering system. White/black stakes indicate out of bounds for the hole currently not in play.
 5. Lime stones – on hole 18 are part of the course.
 6. Overhead wires – on holes 15 and 16, another ball must be played, no penalty.
 7. Stones in bunkers – movable obstructions (Rule 24.1)
 8. Young trees – trees with support pole – immovable obstruction (Rule 24.2)
 9. Decorative plants – if the ball lays on the decorative plants or the decorative plants are interfering in the players stance or the area of his intending swing, player must take relief under rule 25.1 – ground under repair.
 10. Distance-Measuring Devices – for all play at this course a player may obtain distance information by using a device that measures distance only, unless otherwise specifi ed.
 11. Lost ball or out of bounce – In this case, you can use the alternative rules E – 5 (drop with two penalty shots)

    All distance marks on the course are measured to the front of the greens.
    PLEASE REPLACE DIVOTS, REPAIR PITCH MARKS, DO NOT THROW CIGARETTE STUBS. THANK YOU.

Score card

Tabulka hracího HCP zde.

 

Fotogalerie: