The Old Course

Hřiště, jež dostalo svou nynější podobu v roce 2004 a prošlo křestem European PGA Tour v roce 2009, je výzvou pro hráče všech výkonnostních kategorií. Celé je velmi citlivě zasazeno do beskydské pahorkatiny a díky zachování původních remízků a lesíků se architektům a M. Á. Jimenésovi, spolutvůrci hřiště, podařilo, aby působilo dojmem, že je tu odjakživa. Úzké ferveje se strategicky umístěnými bankry nutí hráče k preciznosti ve výběru holí i strategie. Reliéf jamek stoupá a klesá někdy mírněji, jindy zase poněkud dramatičtěji, celkově však vytváří scenérie, při nichž se nebudete ani chvíli nudit. Každá jamka vás zaujme svou individualitou. Jste-li příznivci jednotvárnosti, pak zkuste jinou destinaci…

Nezapomenutelným dělá tohle hřiště nejen jeho podhorský charakter, ale rovněž unikátní koncepce víceúrovňových grínů, které svým charakterem a rozlehlostí nemají v ČR odpovídající srovnání a potrápily i nejednoho profesionálního hráče při turnaji EPGA Tour.

Rafinovaně se objevující vodní překážky, od nenápadných potůčků až po překrásnou ostrovní jamku s vodopádem, dají rychle zapomenout na taktiku pouze bezduchého sledování vzdálenosti od jamky.

Každá z devítek je mírně odlišná, ale přesto působí hřiště kompaktním dojmem a kam jen se u nás při zdolávání nástrah golfové hry pohnete, všude bude vaše snaha zasazena do majestátní scenérie beskydských vrcholů, které se kolem vás střídají jako apoštolové na orloji.

MÍSTNÍ PRAVIDLA/LOCAL RULERS

 1. Hranici hřiště (prav. 27.1) – tvoří veškeré oplocení areálu, nebo je označeno bílými kolíky. Bíločerné kolíky označují jednostranný aut pro jamky č. 14.
 2. Dropovací zóna – na jamce č. 15 je černými kameny vyznačena dropovací zóna. Hráč ji smí použít, pokud se jeho míč nachází ve vodní překážce přímo obklopující ostrov.
 3. Nepohyblivé závady (prav. 24.2) – veškeré cesty vč. cest pro vozíky, terče vzdálenosti, informační cedule na jamkách a zavlažovací systémy. Bíločerné kolíky pro jamku č. 13.
 4. Vápencové kameny – na jamkách č. 11 a č. 18 jsou součástí hriště.
 5. Elektrické vedení – na jamce č. 14, povinnost beztrestného opakování rány.
 6. Kameny v bunkrech – pohyblivá závada (prav. 24.1)
 7. Mladé stromky – překáží-li stromek opatřený podpěrným kůlem hráči v zaujetí postoje nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit na vzdálenost do jedné hole od nejbližšího místa úlevy v souladu s postupem předepsaným pravidlem 24.2b (Nepohyblivá závada)
 8. Měřící zařízení – při hře na tomto hrišti je povoleno užívat měřící přístroje sloužící výhradně k měření vzdáleností. Toto platí, pokud v propozicích konkrétního turnaje není stanoveno jinak.
 9. Ztracený míč, nebo míč za hranicí hřiště – V tomto případě lze využít alternativního pravidla E – 5 (drop se dvěma trestnými ranami)

      Všechny značky vzdáleností na hřišti jsou měřeny na začátek greenu.
      DĚKUJEME VÁM, ŽE VRACÍTE VYSEKNUTÉ DRNY, OPRAVUJETE STOPY PO DOPADU MÍČKU
      A NEODHAZUJETE NEDOPALKY CIGARET.

 1. Out of bounds (Rule 27.1) – any fence or white stakes. White/black stakesindicate inner out for hole number 14 .
 2. Dropping zone – on hole 15 there is dropping zone marked by black stones. Player is entitled to use it, if his ball came to rest in the water hazard surrounding the island
 3. Immovable obstructions (Rule 24.2) – all roads including buggy paths, distance markers, information boards on holes and watering system. White/black stakes indicate out of bounds for the hole currently not in play.
 4. Lime stones – on the holes 11 and 18 are part of the course.
 5. Overhead wires – on hole 14, another ball must be played, no penalty.
 6. Stones in bunkers – movable obstructions (Rule 24.1)
 7. Young trees – trees with support pole – immovable obstruction (Rule 24.2)
 8. Distance-Measuring Devices – for all play at this course a player may obtain distance information by usinng a device that measures distance only, unless otherwise specifi ed.
 9. Lost ball or out of bounce – In this case, you can use the alternative rules E – 5 (drop with two penalty shots)

     All distance marks on the course are measured to the front of the greens.
     PLEASE REPLACE DIVOTS, REPAIR PITCH MARKS, DO NOT THROW CIGARETTE STUBS. THANK YOU.

Score card


 

Tabulka hracího HCP zde.

 

Fotogalerie